شرکت تکنو ماشین در طی سال های گذشته به صورت مستمر با شرکت های مپنا و توربوکمپرسور نفت خاور میانه در زمینه ساخت قطعات تویبن های گازی Siemens و Zorya همکاری داشته است. قطعات ساخته شده در این شرکت مربوط به توربین Siemens SGT600 به شرح زیر می باشد:
Siemens Gas Turbine – SGT600-25MW

Cold Section
Head Group NameDrawing NumberPart NameNo
Central Compressor Stator (4251)e/51051747/eGuide Vane Ring 11
Central Compressor Stator (4251)51051746Guide Vane Ring 02
Central Compressor Stator (4251)51051820Adjusting Ring 03
Central Compressor Stator (4251)51051807Adjusting Ring 14
Central Compressor Stator (4251)51051812Guide Ring5
Central Compressor Stator (4251)51051800Stator Casing6
Central Compressor Stator (4251)51051805Ring7
Front Compressor Stator (4252)2407126/hStator Casing8
Rear Compressor Stator (4253)51051801Stator Casing9
Rear Compressor Stator (4253)2510496Inter Mediate Ring10
Rear Compressor Stator (4253)2511955Diffusor Cone11
Rear Compressor Stator (4253)51051825/bKey Horizontal12
Rear Compressor Stator (4253)51051824/dKey Vertical13
Stator Turbine (5900)51054983Ring Centering14
(5800)2405972Compressor Disc 415
(5800)2405973Compressor Disc 516
Hot Section
Central Casing (4310)2511020Central Casing17
Turbine Casing (5850)2407242Turbine Casing18
Stator Turbine (5900)51054553Guide Vane Ring 219