شرکت تکنوماشین در ضمینه انجام تعمیرات بر روی توربین های گازی CE-80 – CE-50 -GE و طراحی و ساخت تجهیزات پشتیبانی زمینی فرودگاهی در این حوضه فعالیت مینماید.